Othal Thomas' Gaam Sing Kwoon - GSK Kuen Po - Washington, DC
Othal Thomas' Gaam Sing Kwoon - Company Message
GSK Kuen Po
 
Disclaimer: This is a translation of  the hand form Bung Bouh Kuen  received orally in the Cantonese dialect.
There are many unique characteristics in this translation but, I am fully confident in it's source.
Having said that, the publishing of this Kuen Po, may be short lived and I can not say how long it will remain here.
Sifu Thomas
 
Bung Bouh Kuen
(Avalanche Step Fist)
 
(Facing South, Left Eastward Step)
 
1.Jo Tang No Jo Gung Sehk,  Yao Diu Mah, Yao Bou Cheui-
 
2. Jo Tong Long Bou Sihm-
 
3. Jo Diu Mah, Jo Die Faan Jeung, Yao Lao Sao-
 
4. Jo Diu Mah, Jo Ngau Sao-
 
5. Juen Jo Gung Sehk, Jo Daan Jeung-
 
6. Juen Yao Gung Sehk, Yao Bou Cheui- A
 
7. Yao Jung Bouh Gaam Gai Duek Laap, Jo Baak Yuan Jian Dau-
 
8. Yao Bung Yaap Wan Bouh, Yao Dip J aau- 
 
(Turning 180 Degrees CCW West)
 
9. Jo Faan Gung Sehk, Jo Baak Hok Leuk Chi, Yao Bui Ji Teui- 
 
10. Jo Ba Wang Cheng Hahk-
 
11.Jo Gung Sehk, Faat Jo Tong Long Diu Sao, Yao Pek Cheui-
 
12. Jo Gung Sehk, Yao Ngau Lau Bou Cheui,-
 
13. Jo Jung Bouh Diu Mah, Jo Siu Faan Che Cheui- 
 
14.Jo Diu Mah, Jo Die Faan Jeung, Yao Lao Sao-
 
15.Jo Diu Mah, Jo Ngau Sao- Left Hanging Horse, Left Hooking Hand
 
16. Juen Jo Gung Sehk, Jo Daan Jeung-
 
17.Juen Yao Gung Sehk, Yao Bou Cheui-
 
18. Yao Chit Bouh Jo Ba Wang Cheng Hahk-
 
19. Jo Gung Sehk. Yao Yu Jeung- 
 
 
20. Jo Wah Sehk, Jo Die Chou Cheui-
 
 
21. Jo Gaam Gai Deuk Laap, Jo Sou Tong Long Diu Sao-
 
 
22. Jo Neui Ji Mah, Jo Daan Jeung- 
 
23. Juen Yao Wah Sehk, Yao Pek Cheui-
 
24.Juen Yao Neui Ji Mah, Yao Tong Long Diu Sao, Jo Haap Jaau-
 
25.Juen Jo Gung Sehk, Jo Sam Jaau, Yao No Daan Jueng –
 
26. Jo Wah Sehk, Jo Bou Cheui Chin-
 
(Turn 180 to CW Right Eastward)
 
27. Jo Chut Sing Bouh, Jo Seung Suen Fung Diu Sao- 
 
28. Yao Chut Sing Bouh, Yao Seung Suen Fung Diu Sao-
 
29. Tang No Jo Tong Long Bou Sim- 
 
30. Tiu Bouh Yao Tek Teui, Jo Gwa Diu Sao, Yao Cheui Ngaan Ji Da- 
 
31. Yao Gaam Gai Duek Laap, Seung Jit Jeung- 
 
32. Yao Gung Sehk, Yao Tong Long Kwai Dung- 
 
33. Yao Jung Bouh, Yao Hyun Cheui- Right Tracing Step, Right Circle Punch
 
34. Yao Gaam Gai Duek Laap, Yao Sou Cheui-
 
35.Yao Gaam Gai Duek Laap, Seung Jit Jeung- 
36.Yao Gung Sehk, Yao Ba Jeung- 
 
37. Yao Gung Sehk, Jo Choh Cheui- 
 
38. Yao Gung Sehk, Yao Choh Cheui- 
 
39. Juen Jo Gung Sehk, Baak Jyun Diu Jyu Ding, Yao Deng Chi Cheui-
 
40. Juen Yao Faan Gung Sehk, Yao Seung Suen Fung Ying Jaau – 
 
(Turn 180 Degrees CCW Left Westward)
 
41. Jung Bouh Jo Faan Gung Sehk, Jo Seung Suen Fung Ying Jaau – 
 
42. Juen Yao Faan Gung Sehk, Yao Seung Suen Fung Ying Jaau – 
 
43. Jo Chut Sing Bouh, Yao Yu Jeung-
 
44. Jo Gung Sehk, Jo Hyun Cheui- Left Bow Style, Left Circle Punch
 
45. Jo Gung Sehk, Jo Chou Cheui-
 
46. Kut Bouh Jo Chut Sing Bouh, Suk Faat Jo Tong Long Diu Sao-
 
47. Juen Yao Chut Sing Bouh, Jo Daan Jeung, Yao Bou Cheui-
 
(Turn 180 Degree CCW Left Eastward)
 
48. Jo Tong Long Bou Sihm-
 
 
 
Gung Lek Kuen
(Achieving Force Fist)
 
 
(StartFacing North)
 
1. (Turn CCW 90 Degrees West) Jo Tang Bouh,  Bing Bouh, Seung Jeong Bei, Seung Ngaat  Cheui
 
2. Wah Sehk, Seung Ji Kuen, Seung Ngaat Chi Cheui-
 
3. Wah Sehk, Jo Tyut Sao, Jo Gung Sehk, Yao Lao Sao Cheui Che-
 
4. Jo Gung Sehk, Jo Cheui Che-
 
5.Jo Gung Sehk, Seung Ji  Kuen, Seung Ngaat Chi Cheui-
 
(Turn 180 Degrees CW Southward)
 
6. Yao Gung Sehk, Jo Lao Sao-
 
7. Yao Gung Sehk, Yao Cheui Che-
 
8. Yao Gung Sehk, Seung Ji Kuen-
 
9. Yao Gung Sehk, Seung Ngaat Chi Cheui-
 
10. Juen Yao Bing Bouh, Seung Gwa Sao-
 
(Turn 90 Degrees CCW Eastward)
 
11. Jo Wah Sehk, Jo Gung Sehk, Seung Cheui-
 
12. Jo Gaam Gai Deuk Laap, Right Baak Jyun Cheng Haak-
 
13. Jo Neui Mah, Jo Daan Kaau Bei-
 
14. Juen Yao Wah Sehk, Yao Faan Siu Fan Che Cheui-
 
15. Yao Gung Sehk, Seung Kaau Bei, Seung Cheui-
 
(Retreat Westward)
 
16. Yao Tau Bouh, Yao Jyut Sao, Jo Tou Saan, Yao Tong Long Diu Sao-
 
(Turn CW Westward)
 
17.Yao Wah Sehk, Yao Bihn Diu Sao Da Che-
 
18. Yao Bing Bouh, Yao Gwa Sa, Yao Deng Chi Cheui, Jo Jeong Bei, Jo Kaau bei-
 
(Turn CCW Eastward)
 
19. Jo Tek Teui-
 
20. Jo Neui Ji Mah, Jo Gwa Sao, Yao Die Pek Sao-
 
21. Juen Yao Wah Sehk, Yao Jyut HyunFaat-
 
22. Yao Gung Sehk, Yao Gung Lek Cheui-
 
(Retreating Westward  facing North)
 
23. Jo Bing Bouh, Jo Bou Cheui-
 
24. Jo Wah Sehk, JoTyut Sao Tung Sao Cheui-
 
25.Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
26. Jo Gung Sehk, Jo Chung Fu Jow-
 
27. Yao Jit Teui, Jo Lao Sao, Yao Jeong Bei-
 
28. Yao Faan Gung Sehk, Yao Tou  Saan-
 
29. Yao Wah Sehk, Yao Gung Sehk, Yao Gung Lik Cheui-
 
(Retreating Southward  facing West)
 
30.Jo Bing Bouh, Jo Bou Cheui-
 
31.Jo Wah Sehk, JoTyut Sao Tung Sao Cheui-
 
32. Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
33. Jo Gung Sehk, Jo Chung Fu Jow-
 
34. Yao Jit Teui, Jo Lao Sao, Yao Jeong Bei-
 
35. Yao Faan Gung Sehk, Yao Tou  Saan-
 
36.Yao Wah Sehk, Yao Gung Sehk, Yao Gung Lik Cheui-
 
(Turn180 Degree CCW East)
 
37.Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
38. Juen Saam Jyut Hyun Faat-
(Turn 180 Degrees CCW West)
 
39. Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
40.Juen Saam Seung Kaau Bei Seung Cheui-
 
(Turn 180 Degrees CCW East)
 
41. Jo Wah Sehk, Jo Faak Sao, Jo Ngau Lao Bou Cheui, Jo Mui Fah Kuen-
 
42. Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
43.Jo Gung Sehk, Jo Chung Fu Jow-
 
44.Yao Fei  Jit Teui, Jo Lao Sao, Yao Jeong Bei -
 
45. Jo Tou Bouh, Yao Cheun Tou  Saan-
 
46. Juen(CCW) Jo Gung Sehk, Jo Ngau  Sao Daan Jeung-
 
47.Juen Yao Wah Sehk, Yao Pek Cheui-
 
(Turn 180 Degrees CCW West)
 
48. Jo Wah Sehk, Jo Faak Sao, Jo Ngau Lao Bou Cheui, Jo Mui Fah Kuen-
 
49.Jo Gaam Gai Deuk Laap, Yao Baak Jyun Cheng Haak-
 
 
50. Jo Gung Sehk, Jo
Chung Fu Jow-
 
51.Yao Jit Teui, Jo Lao
 
Sao, Yao Jeong Bei-
 
52. Yao Tou SaanFaat-
 
53. Yao Gong Kaau Tou Saan-
 
54.Yao Fei Teui
 
55. Yao Wah Sehk, Yao Tyut  Sao Pek Cheui-
 
56. Yao Gaam Gai Deuk Laap, Jo Faan Chahp Jeung-
 
57. Jo Gung Sehk, Jo Chung Gwa Jeung-
 
(Turn 180 Degrees CW East)
 
58. Yao Wah Sehk, Yao Jyut HyunFaat-
 
59.Yao Gung Sehk, Yao Cheung Diu Sao Daan Jeung-
 
60. Juen Jo Gung Sehk, Jo Diu Sao Faan Chahp Jeung-
 
(Turn 180 Degrees CW West)
 
61.Yao Yin Ji Sehk , Yao Cheung Diu Sao Daan Jeung -
 
62.Yao Wah Sehk, Saam Tyut Hyun Faat, Saam Tyut Hyun Faat Haak Fu Tau Saam-