Othal Thomas' Gaam Sing Kwoon - GSK Archives - Washington, DC
Othal Thomas' Gaam Sing Kwoon - Company Message
GSK Archives


Basic Cast
Methods-
Shuai Faat
(From: Duo Gong Kuen, Bung Bouh Kuen and Mui Fah Sao Kuen)

Duo Gong Faat: Elbow Locking Cast
Gung Sehk/Choh  Faat: Knee Siezing Cast
Wui Sao/Chung Sao Faat: Leading Hand Cast
Faan Gung Sehk/Dai Hyun Faat:Body Control Leg Intercepting Cast

We listed just a few of the many casts that are part of the Gaam Sing 7-Star Style. These and other casts are part of general training at Gaam Sing Kwoon. For those of us who understand the language of shuai, this will make illuminated sense .
Please, Enjoy!Basic Punch
Method-
Cheui Faat
(From Bung Bouh Kuen Form)

Bou Cheui: Arrest Punch
Chou Cheui: Sit Punch
Pek Cheui: Split Punch
Ngau Lao Bou Cheui: Hook, Gather, Arrest Punch
Siu Faan Che Cheui: Small Capsizing Cart Punch
 Hyuen Cheui: Circle Punch
Sou Cheui: Sweeping Punch
Choh Cheui: Filing Punch
Deng Chi Cheui: Carry Navel Punch


12 Guiding
Principles

1. Ngau: Hook
2. Lau: Gather
3.Cheui: Pluck
4. Gwa: Suspend
5. Pek: Split
6. Diu: Cunning
7. Jim: Touch
8. Nim: Sticky
9. Tip: Attach
10. Kaau: Lean
11. Da: Attack
12. Jeun: Advance

The 18 Styles
1. Taai Jou Dik Cheung Kuen Hei Sau
2. Jyun Tung (Han Tong) Dik Tung Bui Wai Mou
3. Cheng Yan Dik Chin Fung Yau Miu
4. Wan Yun Dik Dyun Kuen Gong Kei
5. Ma Jik Dyun Da Jeui Saam
6. Syun Hang Dik Hau Kuen Che Sing
7. Wang Je Dik Kaau San Naan Gan
8. Min Sing Dik Min Jeung Fei Jat
9. Gaam Hong Dik Hap Sao Tung Kuen
10. Waai Dek Dik Seui Tyut Ngaang Bung
11. Lau Hing Dik Ngau Lao Cheui Sao
12. Taam Fong Dik Gwan Lau Gun Yi
13. Yin Ching Dik Nim Na Dit Faat
14. Lum Chung Dik Yun Yeung Geuk Keung
15. Maang Su Dik Chut Sai Lin Kuen
16. Choi Lin Dik Wo Leui Pou Cheui
17. Yeung Gwan Dik Gwan Cheui Jik Yaap
18. Wong Long Dik Tong Long Jung Dik
 
 
Baht Bouh Faat- 8 Step Method
1. Wah Sehk- Frog Style
2. Gung Sehk- Bow Style
3. Neui Ji Mah- Young Ladies Cross Horse
4. Diu Mah- Hanging Horse
5. Yaap Wan Bouh- Circle Entering Step
6. Chut Sing Bouh- 7-Star Step
7. Gaam Gai Duek Laap- Golden Cock Stands on One Leg
8. Faan Gung Sehk- Reverse Bow Style
 
 
 
Baht Gong Faat-8 Rigid Methods
1. Tai San Ngaat Ding- The Tai San  down upon the crown of the head
2. Ying Mien JikTong- In the face straight all together
3. Syun Bo Seung Jeung- Following steps twin palm
4. Dip Jau Ahn Gong- Overlap elbow hard join hands
5. Tip Muhn Kaau Bei- Stick to gate lean over  wall
6. Ahn Bung Fok Tsai- Hard collapse low vicious attack
7. Jo Yao Seung Gwan- Left right twin roll
8. Suet Sao Lun Fun- Separate guard sudden smash
 
Sahp Yee Yau Faat-12 Flexible Methods
1. Jin Gong Yi Wui Sao- Encounter unyielding the return hand
2. Yaap Sao Yi Tau Sao- Enter hand then steal hand
3. Jit Sao Yi Lau Sao- Intercept hand then roll hand
4. Gwan Sao Yi Lau Sao- Roll hand then leak hand
5. Jik Tong Yi Ngau Sao- Straight all together then hook hand
6. Cheui Sao Yi Yaap Sao- Pluck hand then enter hand
7. Lao Sao Yi Juen Sao- Gather hand then advance hand
8. Hap Sao Yi Yaap Sao- Bump hand then enter hand
9. Pok Sao Yi Yaap Sao- Attack/rush then enter hand
10. Tyeu Sao Yi Yaap Sao- Pick hand then enter hand
11. Hoi Sao Yi Dip Sao- Open hand then overlap hand
12. Jim Sao Yi Pek Sao- Stick hand then cleave hand
 
(Above are listed the 8 Rigid Methods and 12 Flexible Methods, we have used a very literal English translation to maintain the poetic flavor of this transmission.)